นางวราภรณ์  รื่นระเริงศักดิ์
ผู้อำนวยกรโรงเรียน
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์
          โรงเรียนอันดับหนึ่งที่ผู้ปกครองไว้วางใจ

โรงเรียนรวมมิตรวิทยาเป็นโรงเรียนอันดับต้นๆของจังหวัดนครราชสีมาที่มีประวัติยาวนาน มากกว่า 60 ปี ด้วยชื่อเสียงที่สะสมมาในด้านการดูแลบุตรหลานของคนในจังหวัดนครราชสีมา และที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ใหม่เป็นอย่างดี  จึงเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่จะกำหนดเป้าหมายให้โรงเรียนรวมมิตรวิทยาเป็นที่ไว้วางใจอันดับหนึ่งของผู้ปกครอง 


พันธกิจ

1.พัฒนาการบริหารให้เป็นระบบแบบแผนเพิ่มการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย     ของภาคส่วนอื่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ

2.พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอน             มีคุณธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครูที่สูง สามารถวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและ       พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล สามารถพลิกแพลง ปรับปรุงใช้งาน         ดูแลรักษา สื่อ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ได้อย่างเชี่ยวชาญ เหมาะสม ปฏิบัติงาน         ตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม       มีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์อย่างพอเพียงทั่วถึงและทันสมัย

4.เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ         และมีความเป็นเลิศตามความเหมาะสม และความถนัดของนักเรียน มีวินัย             มารยาท คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ เข้าใจถึง       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็น         แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

 


 
 

 
 สถิติวันนี้ 39 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
  สถิติเดือนนี้ 663 คน
 สถิติปีนี้ 14399 คน
 สถิติทั้งหมด  97355 คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-12


โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
90 ถนนประจักษ์  ตำบลในเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 044 242458   อีเมล์ :
[email protected]